Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą - zgodnie z art. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.  

Jeżeli chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca lub planujesz świadczyć usługi w formie samozatrudnienia - złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czym jest firma przedsiębiorcy?

Firmą przedsiębiorcy jest nazwa, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarczą.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko jej założyciela. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.  

 

Jak określić zakres działalności?

W momencie podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej musisz określić, czym będzie się zajmować Twoja firma i ustalić zakres działalności.

Musisz przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD. Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna Ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych. 

Podpis elektroniczny / profil zaufany

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.   

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby składającej wniosek oraz podpisanie wniosku. Wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zwalnia przedsiębiorcę od osobistej wizyty w urzędzie!

W celu podpisania wniosku można skorzystać z:  

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz:   

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,  
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.   

Profil jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.   

Dane przypisane do twojego Profilu Zaufanego to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. To oznacza, że jeden obywatel może mieć tylko jeden, unikalny Profil Zaufany.   

Pamiętaj! Nie udostępniaj nikomu swojego Profilu, podobnie jak nie przekazujesz nikomu swojego dokumentu tożsamości ani danych do logowania na swoim koncie bankowym.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG – w tym celu złóż wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.  

Przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG - przygotuj niezbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:  

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia  
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości  
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany  
 • wszystkie posiadane obywatelstwa  
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane  
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą  
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej  – musi zawierać Twoje imię i nazwisko  
 • nazwę skróconą  
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający  
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić  
 • datę rozpoczęcia działalności  
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą  
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.  

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby:  

 • Online 
 • przez stronę Biznes.gov.pl - zaloguj się profilem zaufanym i wypełnij elektroniczny kreator wniosku. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które Cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym  

Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT i masz już numer NIP, do wniosku CEIDG ‑1 składanego online na Biznes.gov.pl lub przez CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.   

 • przezstronę banku - wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków  

Usługę oferują:   

Pamiętaj, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym albo online poprzez  PUE ZUS lub Portal Podatkowy.  

Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez Internet, nie możesz skorzystać z pełnomocnika.   

 • W urzędzie  

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu  

Masz do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:  

 • wypełnij formularz na stronie www.biznes.gov po założeniu konta na Bines.gov.pl Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kodczyli numer Twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie 
 • pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu 
 • wypełnij formularz CEIDG-1, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie 

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.  

 • Pocztą  

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.  

Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.  

Nadanie numeru REGON

Informacje o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS-u).  

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o numerze REGON - pamiętaj, że takim potwierdzeniem jest już zamieszczenie przez urząd informacji o Twojej firmie na stronie internetowej GUS-u. Urząd Statystyczny wyda Ci także potwierdzenie w postaci zaświadczenia, w terminie do 7 dni roboczych, jednak tylko na Twoje żądanie.   

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG – 1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczenia o nadaniu REGON, gdy numer znalazł się we wniosku o wpis do CEIDG, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.   

Nadanie numeru NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - to numer przeznaczony przede wszystkim do kontaktów z organami podatkowymi. Każdy NIP składa się z 10 cyfr, służy do identyfikacji podatników w Polsce i nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.  

NIP ułatwia identyfikację podmiotów dokonujących rozliczeń: podatników, płatników oraz inkasentów przez organy skarbowe. Musisz się nim posługiwać, składając dokumenty dotyczące wykonania zobowiązań podatkowych, na przykład zeznania lub deklaracje.  

Jeżeli, składając wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG, nie posiadasz lub nie pamiętasz swojego NIP-u - zaznacz we wniosku rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej - numer NIP zostanie automatycznie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG. Informację o numerze NIP będziesz mógł odszukać w wyszukiwarce CEIDG.   

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być potrzebne, na przykład, gdy Twoja firma bierze udział w przetargu lub gdy starasz się o kredyt. O zaświadczenie może poprosić także kontrahent, aby sprawdzić, czy NIP, którym się posługujesz został przypisany Tobie lub Twojej firmie. 

Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. na mocy art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców - Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: 

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.  

Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich organów (tj. Urzędu Skarbowego i ZUS-u) o rachunkach bankowych oraz o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy (np. o przeniesieniu do innego banku, zmianie numeru rachunku). Zmiany należy zgłosić za pomocą formularza CEIDG – 1 w terminie 7 dni od ich zaistnienia.   

Pieczątka

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG oraz otrzymaniu NIP-u, można wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona niezbędna do załatwiania formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Znacznie ułatwi też wypełnianie druków. Warto ją wyrobić jak najszybciej. W Gdańsku jest wiele punktów, w których wykonanie takiej pieczątki zlecić można na poczekaniu. Zależnie od typu pieczątki będzie to nas kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Na pieczątce możemy umieścić: 

 • pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko, 
 • adres siedziby firmy, 
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numeru REGON  
 • numer telefonu, adresy e-mail oraz strony www., czyli danych ułatwiających kontakt z firmą.   

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Jeśli chcesz możesz ustanowić przedstawiciela, który będzie Cię reprezentował w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Możesz powołać pełnomocnika lub prokurenta. Dowiedz się ustanowić pełnomocnika, jakie ma uprawnienia w firmie oraz jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. 

Uwaga! Jeżeli chcesz załatwiać przez pełnomocnika sprawy podatkowe, musisz ustanowić pełnomocnika podatkowego. Wpisanie pełnomocnika do CEIDG nie upoważnia go do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach podatkowych. Sprawdź, jakie sprawy podatkowe może załatwić za Ciebie pełnomocnik lub przedstawiciel podatkowy

Wybór formy opodatkowania

Jeśli chcesz rozpocząć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki cywilnej – musisz wybrać formę opodatkowania dochodów swojej działalności.  

Masz do wyboru cztery formy opodatkowania:  

 1. na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%) - skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatki według stawki 17% i 32% (od nadwyżki dochodów ponad kwotę 85 528,00 zł). Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.  

Ważne! Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania. Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT.  

 1. według stawki liniowej (19%) – jeśli zdecydujesz o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym wszystkie dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane 19% stawką i nie będą się łączyć z dochodami z innych źródeł. W przypadku wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte przez Ciebie dochody będziesz opodatkowywał według 19% stawki podatkowej. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu będziesz stosować stawkę w tej samej wysokości. Z opodatkowania według stawki liniowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które osiągają dochody z:
 • działalności gospodarczej  
 • działów specjalnych produkcji rolnej.  

Ważne! W przypadku wyboru opodatkowania według stawki liniowej:  

 • nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem  
 • nie możesz skorzystać z preferencji przysługującej osobom samotnie wychowującym dzieci. 

Wybór sposobu opodatkowania według stawki liniowej dotyczy wszelkich dochodów z działalności gospodarczej, czyli zarówno dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i dochodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. To oznacza, że jeśli:  

 • prowadzisz działalność samodzielnie i  
 • jesteś wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną  

to każda z tych działalności będzie opodatkowana podatkiem liniowym.  

Utracisz prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, jeżeli uzyskasz przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, i są to takie usługi, które ty lub jeden ze wspólników spółki wykonywaliście lub wykonujecie w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy.  

W tej sytuacji zostaniesz obligatoryjnie opodatkowany na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy, w którym taka utrata miała miejsce.  

 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Dlatego ryczałt opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że nie możesz uwzględnić ponoszonych kosztów w rozliczeniach podatkowych.  

Ważne! W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:  

 • nie rozliczysz się wspólnie z małżonkiem  
 • nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci  
 • nie wygenerujesz straty podatkowej, nawet gdy Twoje wydatki znacznie przekraczają osiągane przychody.  

Ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy muszą opłacać składki do ZUS. Żeby to robić, najpierw rejestrujesz się jako płatnik składek. Wniosek do CEIDG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do CEIDG, ZUS sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe:  

 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek) 
 • ZUS ZBA (informację o rachunkach bankowych płatnika składek) 
 • ZUS ZAA (informację o adresach prowadzenia działalności) 

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia siebie i członków swojej rodziny, a także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin.  

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem urzędu gminy/miasta. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w urzędzie gminy/miasta następujące dokumenty: 

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) 
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) 
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) 

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu gminy/miasta nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA: 

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą, 
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca. 

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie. 

Sprawdź: Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca  oraz Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń.

Ulga na start - zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych rzez okres 6 miesięcy. Ulga na start dotyczy przedsiębiorcy – osoby fizycznej, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywała czynności z obecnej działalności gospodarczej, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. 

Sprawdź: Czy możesz skorzystać z ulgi na start

Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące. Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek.

Mały ZUS Plus. Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 000 zł. Zobacz, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z Małego ZUS Plus i jak się do niego zgłosić.

Zasady rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG przez cudzoziemców

Jeśli spełniasz któryś z niżej wymienionych warunków, to obowiązują Cię takie same zasady jak obywateli polskich i możesz zarejestrować działalność, tak jak obywatel Polski. Możesz założyć indywidualną działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej).  

Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz prowadzić biznes w Polsce, masz prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą, gdy:  

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);  
 • jesteś obywatelem innego państwa niż wyżej wymienione i posiadasz m.in:   
 • zezwolenie na pobyt stały  
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu prowadzenia badań naukowych lub udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub w związku z kształceniem się na studiach  
 • status uchodźcy  
 • ochronę uzupełniającą  
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany  
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,  
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
 • ochronę czasową w Polsce  
 • ważną Kartę Polaka  
 • wizę Poland Business Harbour.  

Jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca musisz zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej. W tym celu składasz wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby:  

 • Złóż wniosek CEIDG-1 podczas wizyty w urzędzie:  
 • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy lub Miasta w Polsce. W Gdańsku zapraszamy do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2. Skorzystaj z możliwości i zarezerwuj wizytę w urzędzie poprzez stronę: https://www.gdansk.pl/rezerwacja. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość. Pamiętaj! Weź ze sobą dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku cudzoziemca legitymującego się statusem pobytowym – kartę pobytu wraz z oryginałem lub urzędowo potwierdzoną kopią decyzji nadającej prawo pobytu na terenie Polski.  

Masz do wyboru 4 sposoby przygotowania wniosku CEIDG-1:  

 • wypełnij formularz www.biznes.gov.pl Możesz to zrobić anonimowo, czyli bez zakładania konta na stronie CEIDG. Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz lub zapiszesz kod, czyli numer Twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da Ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie CEIDG 
 • pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu;  
 • wypełnij formularz CEIDG-1, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie.
 • przez PEŁNOMOCNIKA. Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Do wniosku CEIDG-1 dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości. Każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.  
 • Wyślij wniosek CEIDG-1 pocztą. Wypełniony wniosek CEIDG-1 możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza. Pamiętaj! Do wniosku należy dołączy urzędowo potwierdzoną kopię decyzji nadającej prawo pobytu na terenie Polski.  
 • Złóż wniosek CEIDG-1 online  
 • przez stronę Biznes.gov.pl - zaloguj się Profilem Zaufanym i wypełnij elektroniczny kreator wniosku. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które Ciebie dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym .

Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT i masz już numer NIP, do wniosku CEIDG-1 składanego online na Biznes.gov.pl lub przez CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.   

 • przez strony internetowe banków - wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków. Usługę oferują:   

Pamiętaj, by podczas składania wniosku elektronicznie (podpisania go profilem zaufanym lub certyfikatem) dołączyć skan decyzji o pozwoleniu na pobyt w Polsce

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG). Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze (dowiedz się więcej jak sprawdzać dane przedsiębiorców w CEIDG).  

Zakładanie firmy przez pozostałychcudzoziemców  

Jeśli nie spełniasz żadnych z wymienionych na początku warunków, to aby prowadzić firmę w Polsce, możesz zarejestrować działalność w Krajowym Rejestrze sądowym w formie spółek:  

 • komandytowej   
 • komandytowo-akcyjnej   
 • z ograniczoną odpowiedzialnością   
 • akcyjnej.  

Transgraniczna działalność usługowa  

Masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE i chcesz czasowo świadczyć usługi w Polsce? Nie musisz rejestrować działalności w Polsce. Możesz skorzystać z tzw. transgranicznego świadczenia usług. Ma ono charakter czasowy i okazjonalny. Każdy usługodawca, także przedsiębiorca z UE może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej np. w Polsce. Świadczyć usługi transgraniczne może:   

 • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej  
 • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.  

Pamiętaj! Jeżeli przepisy polskie wymagają dla jakiegoś rodzaju działalności uzyskanie zezwolenia, koncesji czy wpis do określonego rejestru, też takie wymogi trzeba spełnić.  

Nie każdy rodzaj usług można świadczyć w ramach transgranicznego świadczenia usług np. nie można świadczyć usług przewozowych, notarialnych, farmaceutycznych, medycznych, hazardowych. Dotyczy to głównie usług, których wykonywanie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień lub wykształcenia. Lista wyłączeń z transgranicznego świadczenia usług zawarta jest w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.  

Działalność gospodarcza w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  

 • Beneficjenci Umowy o wystąpieniu  

Beneficjenci Umowy o wystąpieniu, którzy posiadają zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub kartę stałego pobytu, mogą podejmować, kontynuować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jako obywatele polscy, w tym mogą rejestrować jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG. Beneficjentami Umowy o wystąpieniu są obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

 • przebywali legalnie w Polsce przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku (także wtedy, gdy wjechali do Polski po dacie brexitu, a przed upływem okresu przejściowego, czyli pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku)  
 • zamieszkują w Polsce po 31 grudnia 2020 roku.  

Sprawdź, jakie warunki musi spełnić obywatel Zjednoczonego Królestwa, aby być beneficjentem Umowy o wystąpieniu .  

Pamiętaj! Żeby wykazać uprawnienie do podejmowania, kontynuowania i wykonywania działalności, beneficjenci Umowy o wystąpieniu powinni legitymować się właściwym dokumentem pobytowym: zaświadczeniem o zarejestrowaniu lub kartą stałego pobytu.  

 • Obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy nie są beneficjentami Umowy owystąpieniu  

Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, którzy nie są beneficjentami Umowy o wystąpieniu i nie mają karty stałego pobytu, mogą podejmować, kontynuować i wykonywać działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich, czyli państw, które nie należą do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Oznacza to, że muszą mieć określony status pobytowy uprawniający do założenia działalności w Polsce.  

Ważne kontakty:  

Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Do Twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy:  https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy  

 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o internetowej rejestracji spółek z o.o. i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj na adres s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych).   
 • Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) oraz   
 • za pośrednictwem formularza  
 • e-mail: cot@zus.pl  
 • przez Skype zus centrum_obslugi_telefonicznej  
 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się 

z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:   

 • + 48 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych oraz z zagranicy)  
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) 

Działalność regulowana, zezwolenia, koncesje

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa Prawo przedsiębiorców, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej. 

Warto przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej sprawdzić czy wybrany przez nas rodzaj działalności wchodzi w zakres działalności regulowanej i wymaga wydania koncesji lub zezwolenia. 

Wyszukiwarka procedur - jak i gdzie uzyskać pozwolenie / zezwolenie / licencję / koncesji.

Tytuł prawny do lokalu

Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG tj. adres zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń oraz adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi jednak go dołączać do wniosku o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy. 

Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisu, zostanie wykreślony z CEIDG.  

Dodatkowo osoba, której dane adresowe zostały wpisane do CEIDG bez tytułu prawnego, po dokonaniu wykreślenia w drodze decyzji, może wystąpić z wnioskiem, aby dane adresowe nie były publikowane. 

Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy. Daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć. 

Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Kwestie uregulowane w ustawie dotyczą tylko firm zarejestrowanych w CEIDG. 

Przeczytaj: Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności.

 

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub „firma na próbę") - to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych (np. prowadzenie bloga, przygotowywanie projektów graficznych czy okazjonalna sprzedaż przez internet), która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy.   

To działalność nieewidencjonowana, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców. Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli spełnisz poniższe warunki:  

 • jesteś osobą fizyczną
 • przychody z Twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (kwotę znajdziesz w aktualizowanym zazwyczaj co roku - rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej). W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3010 zł brutto, czyli 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia = 1505 zł.
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń albo koncesji
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej (zawieszenie działalności gospodarczej uważane jest za jej niewykonywanie).   

Jakie masz obowiązki od momentu podjęcia działalności nierejestrowej:  

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży  
 • rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów)   
  w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej  
 • przestrzeganie praw konsumentów  
 • wystawianie faktur albo rachunków na żądanie kupującego.   

Jakie masz korzyści związane z podjęciem działalności nierejestrowej:  

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP   
  i REGON)  
 • nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności.  

Ważne! Jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający umowę z Tobą pełni wówczas obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki.  

 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek  
 • nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje Cię zwolnienie podmiotowe  
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży).  

Ważne! Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, czyli 50 proc. płacy minimalnej, Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą.  
Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.