Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.), jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Czym jest firma przedsiębiorcy?

Firmą przedsiębiorcy jest nazwa, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Jak określić zakres działalności?

W momencie podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej musimy określić, czym będzie się zajmować nasza firma i ustalić zakres działalności.
Dużym ułatwieniem we właściwym wyborze profilu działalności jest katalog Klasyfikacji Działalności, zawierający pełen wybór rodzajów działalności gospodarczej wraz z oznaczeniami numerowymi. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007.
Kody PKD składają się z pięciu poziomów:
Sekcja – 21 grupowań rodzajów działalności, oznaczana symbolem jednoliterowym,
Dział – 88 grupowań rodzajów działalności, oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym,
Grupa – 272 grupowania rodzajów działalności, oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym,
Klasa – 615 grupowań rodzajów działalności, oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym,
Podklasa – 654 grupowania rodzajów działalności, oznaczana pięcioznakowym kodem alfanumerycznym.

Pierwsze 4 poziomy obejmują klasyfikację na poziomie europejskim – do poziomu klasy PKD 2007 jest zgodna z klasyfikacją europejską NACE Rev.2. Poziom 5 (podklasa) przedstawia klasyfikację na poziomie krajowym.
Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie przewidzimy wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności. Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym.
Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podpis elektroniczny / profil zaufany

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby składającej wniosek oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest numer NIP.

W celu podpisania wniosku można skorzystać z:

 • podpisu elektronicznego do kontaktów z administracją i zastosowań biznesowych z certyfikatem kwalifikowanym (należy skorzystać z usług jednego z podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne)
 • nieodpłatnego profilu zaufanego (tylko do kontaktów z administracją) na platformie ePUAP. W tym celu  należy założyć konto na epuap.gov.pl, a następnie złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić go w ciągu 14 dni w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany.
Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zwalnia przedsiębiorcę od osobistej wizyty w urzędzie!

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Proces CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie.
Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.
Szczegółowe procedury urzędowe związane z wypełnianiem wniosku w CEIDG znajdują się tutaj.
Jeżeli składa się wniosek on-line można to zrobić za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca chce częściej korzystać z portalu CEIDG, to może również założyć konto przechowujące jego podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji Logowanie. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza). Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:
 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Nadanie numeru REGON

Proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON nie wymaga bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez urząd statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG, zawartych we wniosku CEIDG – 1, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Informacje o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie:
 • nazwa i adres siedziby, a także nazwisko i imiona właściciela,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • w przypadku spółki cywilnej także numery identyfikacyjne wspólników, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona wspólników spółki cywilnej,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia wykonywania działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji).
Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG – 1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wskazane osoby zobowiązane są do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Zniesiony został wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych.

Nadanie numeru NIP

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą i posiadające nadany numer NIP dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego na wniosku CEIDG-1 składanym do CEIDG.
Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej. Natomiast osoby fizyczne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą i nie posiadające nadanego numeru NIP, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na wniosku CEIDG-1 (wraz z odpowiednimi załącznikami). Przekazane przez CEIDG dane zawarte we wniosku wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG stanowią podstawę dla naczelnika urzędu skarbowego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - do nadania numeru NIP. Potwierdzenie nadania numeru NIP naczelnik urzędu skarbowego przesyła do przedsiębiorcy, informując równocześnie CEIDG o nadanym numerze NIP. Nadanie numeru NIP dla tych osób następuje nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Od momentu przekazania danych zawartych we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu co CEIDG do Urzędu Skarbowego (lub nadania numeru NIP) mamy obowiązek podawać numer NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.
Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT, ma obowiązek rejestracji dla celów podatkowych, m.in. podatku od towarów i usług. Dla płatników VAT: VAT- R należy złożyć do Urzędu Skarbowego, na terenie którego prowadzimy działalność gospodarczą, dołączając kserokopię (oryginał do wglądu) dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług, co jest konieczne w celu wydania potwierdzenia VAT-5. Jeżeli działalność prowadzimy na terenie kilku urzędów, właściwym dla nas urzędem jest ten, z którym do tej pory rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z adresem zamieszkania). Aktualizacji danych objętych zgłoszeniem VAT-R dokonuje się do naczelnika urzędu skarbowego właściwym dla VAT w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Od 1 stycznia 2012 r. możliwe jest dołączenie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, do wniosku o wpis do CEIDG.
Urzędy Skarbowe działające na terenie Miasta Gdańska:
1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
2. Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
3. Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Wszystkie wzory formularzy zgłoszeniowych możesz pobrać ze strony: www.mofnet.gov.pl.

Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do bezgotówkowego obrotu na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22) w przypadku, gdy:
 • stroną transakcji z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro, przeliczona na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji,
Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu zgodnie z art. 61 §1 Ustawy Ordynacja podatkowa. Ilekroć w Ordynacji podatkowej używa się terminu „rachunek bankowy” w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy rozumieć także rachunek tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich organów (tj. Urząd Skarbowy i ZUS) o rachunkach bankowych oraz o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy (np. o przeniesieniu do innego banku, zmianie numeru rachunku). Zmiany należy zgłosić za pomocą formularza CEIDG – 1 w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Pieczątka

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG oraz otrzymaniu NIP-u, można wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona niezbędna do załatwiania formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Znacznie ułatwi też wypełnianie druków. Warto ją wyrobić jak najszybciej. W Gdańsku jest wiele punktów, w których wykonanie takiej pieczątki zlecić można na poczekaniu. Zależnie od typu pieczątki będzie to nas kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
Na pieczątce umieszczamy:
 • pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
 • adres siedziby firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Nie ma już obowiązku umieszczania na pieczątce firmowej numeru REGON.
Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu, tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do firmy.

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Zarówno do złożenia wniosku CEIDG - 1, jak i do występowania przed innymi urzędami przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika. Od stycznia 2012 r. wpisowi do CEIDG podlegają dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG. W zakresie wskazanym we wniosku o wpis do CEIDG nie jest wymagane posługiwanie się wobec organów administracji publicznej odrębnym dokumentem pełnomocnictwa. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia spraw w imieniu przedsiębiorcy i jako, że w takim przypadku nie ma obowiązku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej (nie ma to zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej).
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem.

Wybór formy opodatkowania

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy są wspólnikami spółki cywilnej lub prowadzący działalność w formie osobowych spółek handlowych, będą podlegali opodatkowaniu dochodów pochodzących z tej działalności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podejmując decyzję o prowadzeniu określonej działalności gospodarczej, należy dokonać wyboru opodatkowania podatkiem PIT (podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Wybór ten wpływa na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jaką zamierzamy prowadzić, zakres działań, wysokość spodziewanych przychodów i kosztów ich uzyskania, koszty związane z prowadzeniem księgowości. Warto ustalić, czy zamierzamy korzystać z ulg podatkowych, czy będziemy rozliczać się ze współmałżonkiem albo na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zmiana formy opodatkowania na inną jest możliwa, ale dopiero z początkiem kolejnego roku podatkowego. Jak stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dla podatników PIT rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym. Decyzję o zmianie formy opodatkowania należy zgłosić do 20 stycznia.

Więcej informacji oraz poradniki dla podatników i płatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej (stawka 18% lub 32%) od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle.

Stawka jednolita (podatek liniowy)

Podatek w tej formie płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, należy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty również wykazuje się w odpowiedniej ewidencji (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości). Należny podatek według 19% stawki oblicza się niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę wpłaca się już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnięty został dochód. Przy tej formie opodatkowania nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można też korzystać z ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Podatek oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności tj.:

 • 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów,
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej.

Przy tej formie opodatkowania należy prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód. Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełnić przede wszystkim następujące warunki: prowadząc działalność, nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z tą działalnością. Można natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę, należy tylko pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności. Współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, dozwolone jest natomiast, aby pracował razem z podatnikiem.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług - VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
eksport towarów;
import towarów;
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego są zwolnione od podatku VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty będącej proporcją limitu wartości sprzedaży przewidzianego na cały rok (ustalonego ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , i wynoszącego 150 000 zł w 2011 roku) i okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność. W przypadku przekroczenia tej kwoty wynikającej z proporcjonalnego zestawienia limitu rocznego i okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, zwolnienie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą traci moc i z momentem przekroczenia tej proporcjonalnej kwoty opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.
Podstawą zwolnienia jest art. 113 ww. ustawy.
Zwolnienie nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 113 ust. 13 ww. ustawy oraz przedsiębiorców dokonujących dostaw towarów wymienionych rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 13 ust. 14 ww. ustawy, a także przedsiębiorców świadczących usługi wymienione w tym samym rozporządzeniu.

„(...) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
c) nowych środków transportu,
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) (uchylony);
2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej”.
Obowiązki podatnika VAT
Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych należy zaliczyć:
 • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
 • wystawianie faktur VAT,
 • składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,
 • terminowe wpłacanie podatku do Urzędu Skarbowego.
Kalkulator VAT

Ubezpieczenie społeczne

Nowy system rejestracji działalności gospodarczej pozwala, podobnie jak dotychczas, na zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy – osoby fizycznej jako płatnika składek równocześnie ze składaniem wniosku CEIDG. ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS.

Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS formularze ubezpieczeniowe ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Są to dokumenty zgłoszenia do ubezpieczeń odpowiednio: emerytalnych i zdrowotnych. Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni. Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

Obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS drogą elektroniczną (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych) umożliwia darmowy program Płatnik, przeznaczony do użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych (w tym pracowników biur rachunkowych). Program można pobrać bezpośrednio ze strony ZUS albo skorzystać z wersji na płycie CD-ROM, które są dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS (lista jednostek).

Program Płatnik posiada m.in. funkcję przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych różnego typu oraz ich weryfikacji, a także wydruku tych dokumentów. Jest on przystosowany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej opatrzonych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Informacje na temat wymagań sprzętowych programu Płatnik

Podręczniki administratora, użytkownika, opis zbiorów danych osobowych przechowywanych w programie "Płatnik" do pobrania.

Pomoc przy obsłudze programu można uzyskać, dzwoniąc na infolinię: numer 801 410 410 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00) lub kierując pytanie na adres pytanieinfo@platnik.info.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko (lub nazwę podmiotu) oraz adres zamieszkania osoby (lub siedziby podmiotu).

Wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz informacja o możliwości elektronicznego ich składania dostępne są na stronie ZUS.

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na potrzeby obliczania składek ubezpieczeniowych ustala Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 19 ust. 10 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Aktualne wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podane są do wiadomości w portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce "Składki i świadczenia".

Warto pamiętać, że część osób, które zakładają pozarolniczą działalność gospodarczą, może ubiegać się o prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na korzystnych zasadach. Dla nich przez 24 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek może wynosić nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ogłasza się w stosownym obwieszczeniu Rady Ministrów, publikowanym w Dzienniku Ustaw. W roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku).

Działalność regulowana, zezwolenia, koncesje

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej.

Warto przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej sprawdzić czy wybrany przez nas rodzaj działalności wchodzi w zakres działalności regulowanej i wymaga wydania koncesji lub zezwolenia.

Rodzaje działalności wymagające zezwolenia lub koncesji:

Alkohol

 • Handel hurtowy w kraju wyrobami zawierającymi alkohol powyżej 18%.
 • Handel hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów zawierających alkohol
 • Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych
 • Wyrób, oczyszczanie, skażenie lub odwadnianie alkoholu etylowego
 • Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich

Finanse

 • Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
 • Usługi agenta lub brokera ubezpieczeniowego
 • Działalność w zakresie obrotu publicznego papierami wartościowymi
 • Tworzenie i prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego
 • Tworzenie i prowadzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego
 • Tworzenie banku i prowadzenie działalności bankowej
 • Tworzenie i prowadzenie instytucji zajmującej się rozliczaniem transakcji elektronicznych
 • Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
 • Zezwolenia udzielane są na podstawie Ustawy o grach hazardowych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy Ekonomicznej uprawniające do korzystania z pomocy publicznej

Usługi kurierskie

 • Działalność pocztowa w przypadku przesyłek krajowych i zagranicznych
 • Usługi kurierskie nie objęte zezwoleniami (o wadze przesyłek powyżej 2 000 g)

Kursy prawa jazdy

 • Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców
 • Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • Prowadzenie pracowni psychologicznej

Lotnictwo

 • Budowa i zarządzanie lotniskiem
 • Usługi związane z obsługą naziemną statków powietrznych

Medycyna

 • Produkcja i obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi (wytwórnia, import, handel hurtowy, apteki)
 • Prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 • Prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek
 • Działalność związana z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych

Odpady, ścieki, zwierzęta

 • Prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i innych niż komunalne
 • Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pojazdy

 • Produkcja tablic rejestracyjnych pojazdów
 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Transport drogowy

 • Transport drogowy taksówką
 • Transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Krajowy transport drogowy osób lub rzeczy

Rolnictwo i hodowla

 • Produkcja i obrót organizmami zmodyfikowanymi genetyczne, a także wywóz za granicę lub tranzyt produktów zmodyfikowanych genetycznie
 • Produkcja i obrót środkami żywienia zwierząt
 • Produkcja i obrót materiałem siewnym
 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin

Składy celne

Turystyka i sport

Pozostałe

 • Produkcja, magazynowanie i obrót biokomponentami do produkcji paliw
 • Usługi detektywistyczne
 • Działalność związana z wykorzystywaniem energii atomowej i promieniowania jonizującego (np. gabinety RTG)
 • Prowadzenie giełdy towarowej oraz działalność maklerska na giełdzie towarowej
 • Rybołówstwo morskie, a także działalność związana z hodowlą i obrotem rybami morskimi
 • Działalność telekomunikacyjna (np. sieci osiedlowe)
 • Organizowanie wyścigów konnych
 • Ochrona osób i mienia
 • Działalność geologiczna lub górnicza
 • Broń
 • Archiwa
 • Nieruchomości
 • Agencja zatrudnienia

Wyszukiwarka procedur - jak i gdzie uzyskać pozwolenie / zezwolenie / licencję / koncesję