Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu
Krok 2

Złożenie wniosku w systemie CEIDG albo urzędzie gminy

 • wniosek wypełniony w systemie CEIDG należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Dniem złożenia wniosku jest dzień jego podpisania elektroniczną formą autoryzacji.
 • w przypadku gdy nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i wypełniłeś wniosek przy użyciu kreatora CEIDG, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku udaj się do urzędu gminy/miasta w celu złożenia podpisu na wniosku. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wniosek papierowy został podpisany w obecności pracownika Urzędu Gminy.
 • podpisany wniosek stanowi podstawę wpisu lub zgłoszonych zmian do CEIDG.
 • wpis widoczny jest najpóźniej następnego dnia roboczego w bazie CEIDG.

Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in.:

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje)
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 • adres firmy i miejsca wykonywania działalności
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności
 • nazwę firmy

Jeżeli:

 • nie posiadasz numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane przez odpowiednio przez Urząd Skarbowy i GUS
 • wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku
 • wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

więcej informacji nt. wpisu do CEiDG